Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstornny rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający świat, zdobywało nową wiedzę oraz rozwijało swoją samodzielność.

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość społeczna:

– komunikowanie swoich potrzeb

– zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych

– samodzielność i aktywność

– przestrzeganie norm współżycia w grupie

 

Odporność emocjonalna:

– zdolność skupienia uwagi i porozumiewanie się w zrozumiały sposób [dzieci słuchają i wypowiadają się w różnych sytuacjach]

– umiejętność pokonywania trudności

– podejmowanie zadań adekwatnych do możliwości dziecka i realizowanie ich do końca

 

Przedszkole kształtuje pojęcia matematyczne metodą prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowany tak, aby zapewnić im sukcesy  w nauce szkolnej.

Edukacja matematyczna dzieci wtopiona jest w działanie wspomagające rozwój umysłowy. Najważniejsze są tu osobiste doświadczenia stanowiące budulec, z którego dzieci tworzą pojęcia i umiejętności rozwijające myślenie i hartują odporność emocjonalną.

Motywacja do nauki

– rozbudzenie poznawcze, chęć podjęcia nauki

– zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonywania zadań oraz własnych osiągnięć

– posiadanie znajomości na temat obowiązków wynikających z roli ucznia

 

Opanowanie Kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:

– autoprezentacji własnej osoby i umiejętności swobodnego wypowiadania się

– analizy i syntezy wyrazów 

– percepcji wzrokowej

– interesowanie się czytaniem i pisaniem: gotowość do nauki czytania i pisania

– sprawnego liczenia

– wykonywania prostych działań matematycznych

– sprawności graficznej

-sprawności ruchowej